Pouze informační banner bez odkazu

Obchodní podmínky
firmy
Radim Klimeš
se sídlem U Silnice 114/5, Praha 6, PSČ 161 00
identifikační číslo: 44876327
I. Úvodní ustanovení
1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
2. Obchodní podmínky firmy Radim Klimeš, U Silnice 114/5, 161 00 Praha 6 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetové adrese zdravaapatyka.cz, prostřednictvím webových stránek (dále jen webové stránky obchodu).
3. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při používání webových stránek prodávajícího umístěné na adrese zdravaapatyka.cz  (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.
 
4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
II. Uživatelský účet
1. Na základě registrace kupujícího do internetového obchodu má kupující právo přistupovat do svého uživatelského účtu. Z tohoto uživatelského účtu může kupující objednávat zboží (dále jen uživatelský účet). Webové stránky obchodu umožňují objednávat zboží také bez registrace přímo z webové stránky obchodu.
2. Přístup k uživatelskému účtu zabezpečuje kupující svým vlastním, volně zvoleným uživatelským jménem a heslem. O vlastním uživatelském jméně a heslu je kupující je povinen zachovávat mlčenlivost. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
4. Při registraci na webové stránce, při objednávání zboží, při komunikaci s prodávajícím je kupující povinen uvádět přesné a pravdivě údaje. Údaje zapsané v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen upravit tak, aby byly přesné a pravdivé. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za přesné a pravdivé.
5. Při registraci do internetového obchodu kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, současně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
6. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá, nebo, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.
7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to z důvodů např. údržba hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob.
III. Cena zboží a platební podmínky
1. Kupní cena jsou cena za zboží a náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2207379424/6210 na základě vystaveného zálohového listu prodávajícím. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Částka uvedená na zálohovém listu je splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním celé částky na účet prodávajícího. Po připsání celé částky na účet prodávajícího, vystaví prodávající daňový doklad – fakturu a odešle ji společně se zbožím.
3. Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4. Ceník manipulačních poplatků:
Zvolená doprava Česká pošta:
Nákup do 2000 Kč včetně DPH platba dobírkou účtujeme manipulační poplatek ve výši 125,00 Kč.
Nákup do 2000 Kč včetně DPH platba bankovním převodem účtujeme manipulační poplatek ve výši 98,00 Kč.
Při nákupu nad 2000 Kč včetně DPH, manipulační poplatek neúčtujeme a doprava s manipulací jsou ZDARMA.
 
Zvolená doprava Kurýr:
Nákup do 3000,00 Kč včetně DPH platba dobírkou účtujeme manipulační poplatek ve výši 186,00 Kč.
Nákup do 3000,00 Kč včetně DPH platba bankovním převodem účtujeme manipulační poplatek ve výši 150,00 Kč.
Při nákupu nad 3000.00 Kč včetně DPH, manipulační poplatek neúčtujeme a doprava s manipulací jsou ZDARMA.
 
IV. Uzavření kupní smlouvy
1. Webové stránky obchodu zahrnují seznam nabízeného zboží k prodeji, včetně cen jednotlivého zboží s daní z přidané hodnoty a ostatních poplatků souvisejících se zbožím. Nabídka zboží a ceny a zboží jsou platné po dobu zobrazování na webových stránkách obchodu. Ceny nabízeného zboží jsou platné do vyprodání skladových zásob. Nabídky zboží umístěné ve webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o celkových nákladech pro dodáním zboží v rámci doručování v České republice.
3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu, který především obsahuje informace o:
a) Objednávaném zboží vloženého kupujícím do nákupního košíku.
b) Zvolený způsobu úhrady kupní ceny zboží a zvolený způsob doručení objednávaného zboží.
c) Nákladech spojených s dodáním zboží (dále celková objednávka).
 
4. Před zasláním celkové objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat, zjišťovat, měnit údaje a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do celkové objednávky. Celkovou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Uvedené údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky od kupujícího potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 
5. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.  
6. Zboží, které je nabízeno, může prodávající dodat v libovolném barevném provedení a kupující s tím souhlasí.
7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím celkové objednávky, která je prodávajícím zaslána na elektronickou adresu kupujícímu.
8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
9. Prodávající i kupující souhlasí s použitím komunikačních médií (internetové připojení, telefonní hovory atd.) pro objednávání, komunikaci a uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé prodávajícímu i kupujícímu při použití komunikačních prostředků si hradí každá ze zúčastněných stran sama.
V. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6 článku V., činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].
2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti pracovních dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést kontrolu vráceného zboží, především za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. V/4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vracení zboží kupujícím.
6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.   V takovém případě byla li kupní cena uhrazena kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
VI. Doručení zboží
1. Způsob doručení zboží volí prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhrady nákladů vynaložené na uskladnění zboží, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3. Pokud je nutné kupujícímu zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady vynaložené s opakovaným doručováním zboží, nebo náklady vynaložené na jiný, či nový způsob doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při zjevném porušení obalu značícího vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
VII. Odpovědnost za vady, záruka
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Firma Radim Klimeš U Silnice 114/5, 161 00 Praha 6 (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese [email protected] . V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího) a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího).
6. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese [email protected].
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Kupující není oprávněn při využívání webových stránek obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít špatný vliv na provoz webových stránek obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.
IX. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je v ČR regulována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je evidován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00034962.
2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech kupujícího (osobní údaje) pro vyřizování objednávek, komunikaci s kupujícím odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu (vyplývajících z práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
3. Kupující je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky obchodu uvádět správně a pravdivě, a že je povinen je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizovat.
4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob (firem) zajišťujících dopravu zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracovávání. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.
6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající (správce) nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.  Je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.  Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.  Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10. Nesouhlasí li kupující se zpracováním svých osobních údajů, zašle kupující prodávajícímu na adresu elektronické pošty [email protected]   pokyn na vymazání z registru kupujících. Prodávající vymaže záznamy z uživatelského účtu a do 14 dní od zaslání požadavku informuje na elektronické adrese kupujícího o vymazání osobních údajů kupujícího.
X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies se v protokolu HTTP označuje za malé množství dat sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozlišování počítače uživatele. Usnadňuje komunikaci s webovou stránkou a využívá některých funkcí webové stránky jako např. předvolby. Pokud je možné nákup na webové stránce uskutečnit a závazky prodávajícího z kupní smlouvy splnit, i bez ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas s ukládáním kdykoliv odvolat.
 
XI. Doručování
1. Celá komunikace a korespondence související s kupní smlouvou musí být kupujícímu doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti se řídí českým právem. Práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů jsou dotčena.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.